W zarządzonych na dzień 05 stycznia 2020 r. przedterminowych wyborach prezydenta miasta Gliwice, głosować przez pełnomocnika mogą:

  • wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

    oraz

  • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców miasta Gliwice. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby.

Pełnomocnictwo można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnikiem  nie może  być członek obwodowej komisji wyborczej  właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania oraz osoby kandydujące w wyborach.

Celem sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca wpisany do rejestru wyborców miasta Gliwice winien złożyć pisemny wniosek.

FORMULARZ WNIOSKU (PDF)

Do wniosku załącza się:

  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa

FORMULARZ ZGODY NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA (PDF)

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 231 na II piętrze, w godzinach urzędowania

do dnia 27 -12 -2019 r. (piątek) do godz. 15,00.

 

Akt pełnomocnictwa sporządzany jest w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na terenie miasta Gliwice – poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania – jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Prezydentowi Miasta Gliwice, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w obwodzie w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków wskazanych powyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, wyborca zostanie wezwany do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie 3 dni, odmawia się sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, w areszcie śledczym.

Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu w wyborach.

Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą.