Rada Miasta Gliwice wyznaczyła na dzień 7 kwietnia 2019 r. termin wyborów do Rad Osiedli.

Wybory odbędą się na osiedlach: Baildona, Bojków, Brzezinka, Czechowice, Kopernika, Ligota Zabrska, Łabędy, Obrońców Pokoju, Ostropa, Politechnika, Sikornik, Sośnica, Stare Gliwice, Szobiszowice, Śródmieście, Trynek, Wilcze Gardło, Wojska Polskiego, Wójtowa Wieś, Zatorze oraz Żerniki. W każdym z osiedli wybieranych będzie 15 członków Rady Osiedla.

W wyborach do Rad Osiedli prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) mają mieszkańcy osiedla wpisani do stałego rejestru wyborców najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed terminem wyborów, tj. najpóźniej 5 kwietnia 2019 r. Natomiast prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) mają mieszkańcy osiedla wpisani do stałego rejestru wyborców najpóźniej w dniu zgłoszenia kandydatury do Rady Osiedla.

Do stałego rejestru wyborców można wpisać się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 (pokój 221 lub 218 na II piętrze), w godzinach pracy Urzędu.

Warunkiem przeprowadzenia procedury wyborczej w Osiedlu jest zgłoszenie 15 lub więcej kandydatów do Rady Osiedla. W przypadku, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów wyniesie 15, wyborów do danej Rady Osiedla nie przeprowadza się, a zarejestrowanych kandydatów uznaje się za wybranych.

Zgłoszenia kandydatów do Rad Osiedli składa się w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwycięstwa 21 (w Biurze Rady Miasta, pokój 136 na I piętrze) w godzinach pracy Urzędu lub listownie na adres Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 (decyduje data stempla), w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do 1 lutego 2019 r. włącznie.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać poparcie co najmniej 25 mieszkańców osiedla wpisanych do stałego rejestru wyborców najpóźniej w dniu złożenia kandydatury w Urzędzie Miejskim. Kandydat nie może udzielić poparcia sobie.
Najpóźniej w 35 dniu przed terminem wyborów Miejska Komisja Wyborcza ogłasza listę zgłoszonych kandydatów z uwagami dotyczącymi ewentualnego niespełnienia wymogów. Kandydaci i osoby popierające mogą zgłaszać pisemne zastrzeżenia do uwag Miejskiej Komisji Wyborczej lub pisemne wnioski o dokonanie poprawek w zgłoszeniu, w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia.

Formularze zgłoszenia kandydatów dostępne są w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwycięstwa 21 (na stanowisku Informacji w Biurze Obsługi Interesantów na parterze i w Biurze Rady Miasta, pokój 136 na I piętrze) w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gliwice.eu (zakładka: Samorząd / Rady Osiedli / Wybory do Rad Osiedli).
Wszystkie dane w formularzu zgłoszenia są wymagane.
W ww. witrynach internetowych dostępna jest także ordynacja wyborcza oraz inne ważne informacje dotyczące wyborów.
Dodatkowe informacje uzyskać można w Biurze Rady Miasta, tel. 32 238 54 27, 32 238 54 29 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.