Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców miasta Gliwice. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby, a w przypadku gdy co najmniej jedną z tych osób jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika pełnomocnictwo można przyjąć od dwóch osób.
Pełnomocnikiem  nie może  być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania  osoby  udzielającej  pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również osoby kandydujące w wyborach.
Celem sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca wpisany do rejestru wyborców miasta Gliwice winien złożyć pisemny wniosek
FORMULARZ WNIOSKU
Do wniosku załącza się:

  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa FORMULARZ ZGODY NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA

Wnioski przyjmowane są w Wydziale Spraw Obywatelskich, w pokoju nr 231 na II piętrze do dnia 12-10-2018 r. (piątek).

Akt pełnomocnictwa sporządzany jest w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub na obszarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli zwróci się o to we wniosku.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Prezydentowi Miasta Gliwice, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w dniu głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.
Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków wskazanych powyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, wyborca zostanie wezwany do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie 3 dni, odmawia się sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.
Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, w areszcie śledczym.
Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu w wyborach.
Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą.